Mapexpert
Solutions

Activități de inginerie și consultanță tehnică

CUI 46485664 - EUID ROONRCJ6/1019/2022

Șieu, Str. Școlii nr. 19, Comuna Șieu, Județul Bistrița-Năsăud

papp.szabolcs@yahoo.com

Servicii
cadastru

Mapexpert Solutions S.R.L. oferă, la costuri avantajoase, servicii profesionale cadastru apartament, dezlipire terenuri, alipire terenuri, cadastru construcții, apartamentare, repoziționare, cadastru forestier, cadastru edilitar

Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unei unități individuale (recepție cadastrală și înscriere în cartea funciară pentru apartament) sunt necesare următoarele acte:

- acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract plata în rate, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, dovadă achitării integrale, etc.);
- declarație pentru netranscrierea actelor (în cazul în care actele nu au fost transcrise în registrul de inscripțiuni și transcripțiuni trebuie facută această declarație notarială);
- fotocopie schiță apartament (după caz);
- certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale);
- copie a cărții funciare colective a blocului (se obține de la biroul de carte funciară);
- fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Taxele OCPI și termenele pentru cadastrul și intabularea unui apartament sunt urmatoarele:

120 lei - taxă regim normal (15 zile lucrătoare de la data depunerii);
600 lei - taxă regim urgență (5 zile lucrătoare de la data depunerii);
NOTĂ - în cazul în care există un certificat de moștenitor mai nou de 16 aprilie 2009, taxa pentru regim normal se calculează ca fiind 0.15%*valoarea de impunere din act + 60 lei. Pentru urgență taxa este de 5 ori mai mare.


Se taxează suplimentar cu 60 lei radierea ipotecii și notarea unor drepturi reale (drept de superficie, uzufruct, uz, concesiune, folosință).


Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unui imobil teren sunt necesare următoarele acte:

- acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
- certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale);
- scoatere din circuitul agricol în fotocopie (daca este cazul);
- adresa de număr poștal în copie legalizată (dacă este cazul);
- fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Taxele OCPI și termenele pentru cadastrul și intabularea unui teren sunt următoarele:
120 lei - taxă regim normal (15 zile lucrătoare de la data depunerii);
600 lei - taxă regim urgență (5 zile lucrătoare de la data depunerii);
NOTĂ - în cazul în care există un certificat de moștenitor mai nou de 16 aprilie 2009, taxa pentru regim normal se calculează ca fiind 0.15%*valoarea de impunere din act + 60 lei. Pentru urgență taxa este de 5 ori mai mare.


Se taxează suplimentar cu 60 lei radierea ipotecii și notarea unor drepturi reale (drept de superficie, uzufruct, uz, concesiune, folosință).


Pentru întocmirea documentației de dezmembrare a unui imobil în două sau mai multe loturi sunt necesare următoarele acte:

- acte de proprietate in fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
- certificat de urbanism în original (în cazul în care dezmembrarea se face în 3 sau mai multe loturi) - se obține de la Primăria Locală;
- extras de carte funciară în original - se obține de la biroul de carte funciară;
- fotocopie documentație cadastru (în cazul în care terenul nu are cadastru click aici)
- fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Taxele OCPI și termenele pentru dezmembrarea unui imobil în două sau mai multe loturi sunt următoarele:
60 lei / lot - taxă regim normal (7 zile lucrătoare de la data depunerii);
300 lei / lot - taxă regim urgență (3 zile lucrătoare de la data depunerii).


Pentru întocmirea documentației de comasare a două sau mai multe terenuri sunt necesare următoarele acte:

- acte de proprietate în fotocopie pentru fiecare lot în parte (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
- certificat de urbanism în original (se obține de la Primăria Locală);
- extras de carte funciară în original pentru fiecare lot în parte - se obține de la biroul de carte funciară;
- fotocopie documentație cadastru pentru fiecare lot în parte (în cazul în care unul din terenuri nu are cadastru click aici)
- fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice

Taxele OCPI și termenele pentru comasare a două sau mai multe imobile sunt următoarele:
60 lei - taxă regim normal (7 zile lucrătoare de la data depunerii);
300 lei - taxă regim urgență (3 zile lucrătoare de la data depunerii).

Taxele OCPI şi termenele pentru actualizarea cu construcţie nouă:
0.05% *valoarea de impunere + 60 lei - taxă regim normal (15 zile lucrătoare de la data depunerii);
Pentru urgenţă taxa este de 5 ori mai mare;


Se taxează suplimentar cu 60 lei radierea ipotecii şi notarea unor drepturi reale (drept de superficie, uzufruct, uz, concesiune, folosinţă).


Pentru actualizarea unui număr cadastral existent cu construcţie nouă sunt necesare următoarele acte:

acte de proprietate în fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiţă punere în posesie, etc.);
- autorizaţie de construire în copie legalizată;
- proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în copie legalizată;
- certificat de atestare fiscală în original în care să apară înscrisă construcţia şi valoarea de impunere a acesteia (se obţine de la direcţia de taxe şi impozite locale);
- scoatere din circuitul agricol în fotocopie (dacă este cazul);
- adresa de număr postal în copie legalizată (dacă este cazul);
- fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;


Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu, înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în cărţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă părţile comune şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale.

Apartamentarea se realizează în 3 etape:
recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare;
întocmirea actului de apartamentare în formă autentică la notariat;
înscrierea actului de apartamentare în cartea funciară.

Subapartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei unităţi individuale în mai multe unităţi individuale noi.
Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale dinpărţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune, aferentefiecărei unităţi individuale.


Pentru întocmirea documentației de apartamentare a unei construcții în unități individuale sunt necesare următoarele acte:

- acte de proprietate în fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
- extras de carte funciară în original - se obține de la biroul de carte funciară;
- fotocopie documentație cadastru (în cazul în care construcția nu are cadastru click aici);
- fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanelor juridice;


Taxele OCPI și termenele pentru apartamentarea unei construcții sunt următoarele:
60 lei / unitate individuală - taxă regim normal (7 zile lucrătoare de la data depunerii);
300 lei / unitate individuală - taxă regim urgență (3 zile lucrătoare de la data depunerii);


Repoziționarea este operațiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziționat greșit în planul cadastral care se efectuează prin rotație, translație sau modificarea geometriei imobilului.

Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeței imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară.

Aceasta operațiune se poate face atât din oficiu, de către inspectorul Ocpi dar și la cererea persoanelor interesate, documentația fiind întocmită de persoana autorizată.

Pentru acest tip de documentație sunt necesare următoarele acte:
- acte de proprietate în fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
- declarație notarială prin care se explică de ce trebuie rectificate coordonatele imobilului;
- fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Prin documentația cadastrală de repoziționare se vor putea rectifica și erori cum ar fi:
- erori cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv strada, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului;
- erori ale suprafețelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafața totală a imobilului, precum și suprafața utilă a încăperilor componente ale UI-ului, fără modificarea suprafeței utile totale;
- alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului și a suprafeței totale.

Rectificarea erorii de înregistrare a unui imobil în planul cadastral digital, prin repozitionare, se poate realiza și în cazul în care pentru acel imobil nu s-a deschis carte funciară.


Realizăm măsurători de specialitate în domeniul forestier:

- ridicări topografice necesare întocmirii planurilor cadastrale pentru amenajamentele silvice;
- evidențelor cadastrale ale fondului forestier;
- cartarea pădurilor și descrieri parcelare;
- descriere economică a fondului forestier;
- indicații asupra vegetației cuprinse în amenajament (stabilirea speciilor de arbori, vârsta arborilor, înalțimea acestora.

Prin cadastrul fondului forestier (sau fondului silvic) se realizează evidența și inventarierea sistematică a terenurilor cu destinație forestieră, din punct de vedere tehnic, economic și juridic, în cadrul amenajamentelor silvice din fiecare teritoriu administrativ.

Imobilele care se supun cadastrului silvic sunt terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură silvică, producție sau administrație silvică, terenurile destinate împaduririlor dar și terenurile neproductive care sunt cuprinse în amenajamentele silvice (stâncării, râpe, sărături, mlaștini, ravene, bolovănișuri, torenți, etc.) - aproximativ 27% din suprafața țării.


Prin cadastrul edilitar se realizează inventarierea și evidență sistematică a dotărilor edilitare subterane, de suprafață si supraterane atat sub aspect tehnic (cantitativ) cât și sub aspect calitativ (economic).
Dotările edilitare se referă la rețelele tehnice care deservesc locuințele, ansamblurile sociale, instituțiile , agenții economici precum și rețelele tehnice industriale din spațiul urban.

Realizăm documentații topografice pentru următoarele tipuri de rețele edilitare:

- rețeaua de alimentare cu apă (potabilă si de întreținere a spațiilor verzi);
- rețeaua de canalizare pentru apele menajere și pluviale (rețeaua stradală exterioară și colectoarele, canale deversoare, etc.);
- rețeaua de gaze naturale (conducte de transport, stații de predare, rețea de distribuție, conducte de bransament, posturi de reglare, etc.);
- rețeaua de termoficare (conducte magistrale, rețea de distribuție, robineți, vane, ventile de aerisire sau golire, etc.);
- rețeaua de cabluri electrice (rețea de distribuție pentru consumatori, camere de tragere, rețea de iluminat, etc.);
- rețeaua de telecomunicații (trasee linii telefonice, trasee cabluri IT, trasee supraterane, etc.);
- rețele de dirijare-avertizare trafic (traseele cablurilor subterane sau supraterane pentru semafoare suspendate sau pe stâlpi, automatele pentru dirijarea circulației, etc.);
- rețelele industriale (de apă industrială, de uleiuri, saramuri, de aer comprimat, de oxigen, de combustibili gazosi sau lichizi, de cabluri cu tensiuni speciale, etc.);
- alte construcții care deservesc rețelele de mai sus: cămine de vizitare, vane, robineți, apometre, guri de vărsare, stații de pompare/epurare, posturi de transformatoare, galerii tehnice, tunele.

Servicii
topo

Mapexpert Solutions S.R.L. oferă, la costuri avantajoase, servicii topografice în toată țara, planuri topografice pentru aviz tehnic, PUZ, PUD și proiectare, profile longitudinale și transversale, calcul volum de săpătură și umplutură pentru șantiere.

Planul topografic este reprezentarea grafică convenţională a unei suprafeţe de teren mai restrânse, care se întocmeşte la scări mai mari sau egale cu 1:10000, unde proiectarea punctelor de pe suprafaţa terestră se face ortogonal, iar efectul de curbură al Pământului se neglijează. Pe planurile topografice întocmite la scările: 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 şi 1:10000 se reprezintă în mod fidel forma geometrică şi dimensiunile elementelor de planimetrie, precum şi relieful terenului.

La elaborarea planului topografic (planul de situaţie) trebuie să se ţină cont de toate elementele reprezentative din teren:
- dimensiunile terenului
- cotele pe laturile imobilului
- construcțiile și regimul lor de înălțime
- rețele edilitare (canalizare, termoficare, gaze, rețele IT, etc.)
- drumuri, trame stradale, etc.
- cotele de nivel ale terenului
- vegetația și alte amenajări peisagistice
- curbele de nivel (echidistanța curbelor se alege în funcție de cât de frământat este terenul)
- scara planului (1:500, 1:2000, etc.)
- caroiajul.

Planul poate fi avizat Ocpi prin întocmirea unei documentații de Aviz tehnic.


Pentru marcarea punctelor de pe conturul unui teren avem nevoie de o fotocopie a planului de amplasament și delimitare din documentația de cadastru a terenului în care apare tabelul de coordonate (în Sistem Stereografic 1970).
Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilului se realizează cu precizie ridicată (folosind GPS RTK) și se finalizează prin predarea către proprietar a unui proces verbal de trasare a amplasamentului, semnat de catre persoana autorizată și de către proprietar.

Pentru poziționarea precisă pe șantier a axelor unei construcții avem nevoie de planul de trasare (conform proiectului arhitectural) și de retragerile fata de limitele de proprietate.
Trasarea axelor unei construcții (fie construcție de birouri, bloc de apartamente sau locuință familiala) este foarte importantă și de obicei aceste lucrări sunt tratate superficial de constructori.
Trasarea făcută greșit poate avea repercursiuni grave asupra construcției și bugetului alocat acesteia (pereți strâmbi, abateri mari între cotele din proiect și cele din teren) de aceea este bine să evitam metoda clasică și cea mai des folosită în țară (trasarea cu sfoara, ruleta, teorema lui Pitagora și pentru cote - furtunul cu apă).
Trasarea construcției consta în materializarea precisă (precizie milimetrică) în teren a formei și poziției din proiect. Practic în urma trasării vom avea în teren toate axele construcției și cota zero.
Cota zero reprezintă nivelul de referință al construcției și este de obicei suprafața finisajului pardoselii de la parter - conform proiectului. Față de această cota se relaționează toate celelalte elemente verticale ale construcției.
Aceasta cotă o putem trasa relativ față de o anumită cotă din teren sau în sistem absolut în rețeaua altimetrică a Romaniei (Sistem Marea Neagra 1975 cu punctul zero fundamental în Capela Militară Constanţa).
Lucrarea de trasare se finalizează cu un Proces Verbal de Trasare prin care ne asumăm corectitudinea trasării și precizia măsurătorilor.


Întocmim următoarele tipuri de documentații topografice:
- planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale (PUG);
- planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice zonale (PUZ);
- planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice de detaliu (PUD);
- planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare;
- documentaţiile topografice, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare;


În proiectarea căilor de comunicații și execuția acestora sunt necesare realizarea unor ridicări topografice pentru întocmirea a două tipuri de profile:

- profilul transversal
- profilul longitudinal

La executarea unui profil longitudinal sunt necesare ridicări topografice în lungul traseului, pe punctele marcate în axul căii de comunicație, urmărindu-se asigurarea unei precizii ridicate. Lucrările se fac atât la stadiul de proiectare cât și la cel de execuție. Produsul final rezultat este profilul longitudinal al terenului cu scări uzuale de 1:1000 pentru distanțe și 1:100 pentru cotele de nivel.
Profilul transversal se execută pe direcții perpendiculare pe axul căii de comunicație, în funcție de punctele caracteristice din teren.


Pentru actualizarea unui număr cadastral existent cu construcţie nouă sunt necesare următoarele acte:

acte de proprietate în fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiţă punere în posesie, etc.);
- autorizaţie de construire în copie legalizată;
- proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în copie legalizată;
- certificat de atestare fiscală în original în care să apară înscrisă construcţia şi valoarea de impunere a acesteia (se obţine de la direcţia de taxe şi impozite locale);
- scoatere din circuitul agricol în fotocopie (dacă este cazul);
- adresa de număr postal în copie legalizată (dacă este cazul);
- fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;


Calcule pentru determinarea volumului de pamant excavat sau de umplutură
Configurația terenului pe care urmează să se facă construcții este în general neregulată, situație ce nu convine din punct de vedere constructiv. Aceste neregularități ale terenului vor trebui îndepărtate prin nivelare fie sub forma unei platforme orizontale (care nu este totdeauna indicată) fie sub forma unei platforme ce urmează să aibă o anumită pantă, în vederea scurgerii apelor pluviale. Pentru a putea rezolva problema, se impune un calcul al volumului de pamânt ce se va disloca, volum care se traduce fie prin aplicarea unei cote impuse a platformei, fie prin egalarea volumelor de săpătura cu cele de umplutură.

Terasamentele reprezintă totalitatea lucrărilor cuprinzând pământuri şi alte roci dezagregate, inclusiv materiale artificiale de umplutură (deşeuri industriale, etc.), executate în scopul realizării infrastructurii drumului având structura, forma şi dimensiunile conform normelor în vigoare şi proiectelor de execuţie.
Prin calculul terasamentelor se înţelege calculul cantităţilor de lucrări de terasamente: săpături, umpluturi, transporturi de materiale pentru terasamente, distanţe de transport, suprafeţe de teren ocupate de drum, suprafeţe de taluzuri ce trebuie protejate sau consolidate în diferite moduri, etc., în scopul evaluării costului acestor lucrări. Costul terasamentelor reprezintă o parte neneglijabilă, chiar importantă din costul total al unui drum nou şi anume:
- 10...20 % în zone cu relief de şes;
- 50...60 % în zone de munte.

Deasemenea, dimensiunile şi volumul terasamentelor influenţează soluţiile ce se adoptă în cadrul proiectelor.


Întocmim următoarele tipuri de documentaţii topografice:
Modelul digital al terenului (DTM - Digital Terrain Model) redă configuraţia terenului în mod continuu din punct de vedere spaţial.
Modelul 3D este una din uneltele importante pentru sistemele informatice geografice (GIS), având rolul de a îmbunătăţi funcţiile de analiză şi vizualizare.
Utilizând modele 3D ale terenului, calculele volumetrice devin mai uşoare şi mai precise.
Spre exemplu, pot fi calculate volume de terasamente pentru lucrări de canale, drumuri, construcţii, baraje, cât şi volume pentru ape sau lacuri.
Folosing modelul digital al terenului putem calcula parametri geometrici (arii, volume, pante), putem determina parametri hidrologici (direcţia de scurgere, volumul bazinelor de colectare a apelor), putem crea hărţi tematice. Aceste informaţii pot fi folosite la proiectarea căilor de comunicaţie, reţelelor edilitare, prevenirea dezastrelor, etc.


Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor este o acţiune sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund / reacţionează construcţiile, în decursul utilizării lor, sub influenţa agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor
Urmărirea curentă a construcţiilor se aplică tuturor construcţiilor, de orice categorie sau clasă de importanţă şi formă de proprietate, cu excepţia clădirilor de locuit cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural, precum şi construcţiilor provizorii, şi are caracter permanent, durata ei fiind egală cu durata existenţei fizice a construcţiei respective;

Urmărirea curentă se efectuează la intervalele de timp prevăzute prin instrucţiunile de urmărire curentă, dar nu mai rar de o dată pe an şi obligatoriu după producerea de evenimente deosebite;
Dacă se constată apariţia unor deteriorări ce se consideră că pot afecta rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiei, proprietarul, administratorul şi, după caz, utilizatorul trebuie să comande o inspectare extinsă asupra construcţiei, urmată, dacă este cazul, de o expertiză tehnică.
Rapoarte de urmărire a comportării în timp se ataşează la cartea tehnică a construcţiei.

Urmărirea specială a comportării construcţiilor se instituie la:
- construcţii noi de importanţă deosebită sau excepţională stabilită prin proiect;
- construcţii în exploatare cu evoluţie periculoasă, recomandată de concluziile unei expertize sau ale unei inspecţii extinse;
- cererea proprietarului sau a organismelor recunoscute în domeniul construcţiilor;
- urmărirea specială care cuprinde şi urmărirea curentă;
- urmărirea specială a comportării construcţiilor se efectuează cu mijloace de observare şi măsurare complexe şi specializate, adaptate fiecărui caz în parte şi ţinând seama de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare;
- organizarea urmăririi speciale este în sarcina proprietarului, inclusiv la solicitarea administratorului sau utilizatorului;
- activitatea de urmărire specială are caracter permanent sau temporar, durata stabilindu-se în fiecare caz în parte, în conformitate cu prevederile proiectului prin care ea a fost instituită;
- urmărirea specială se efectuează pe baza unui proiect de urmărire specială;

Legislație

Pentru noutăți legislative în domeniu și alte acte normative, accesați pagina oficială a Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară / ANCPI

Legatură externă

Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare

Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 - Republicată

Vizualizare

Ordin nr.39/2009

Ordin nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

Vizualizare

ODG nr.600/08.02.2023

Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Vizualizare

ODG nr.107 din 29.03.2010

Ordin al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice sau juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spatiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României

Vizualizare

Legea Nr. 165 din 2013

Legea Nr. 165 din 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Vizualizare

Legea fondului funciar nr.18/1991

Legea Nr. 165 din 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Vizualizare

Legături utile

Image

OCPI Bistrița-Năsăud

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD
Cod fiscal: 9835862
Cont: RO89TREZ101501503X009786 TREZORERIA BISTRIȚA
Adresa: Str. Nicolae Titulescu, Nr. 50A, cod poştal 420044, Bistrița, Bistrița-Năsăud, România
e-mail: bn@ancpi.ro

Întrebări
și răspunsuri

Pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră, vă prezentăm mai jos câteva întrebări pe care le primim frecvent de la dumneavoastră, împreună cu răspunsurile noastre. Dacă aveți şi alte întrebări, nu ezitaţi să ni le adresați.


La înstrăinarea unui imobil dacă acesta nu este înscris în cartea funciară, pentru actualizarea cu construcţie, pentru dezmembrare/comasare terenuri, etc.Actele necesare pentru avizarea la OCPI le gasiţi pe site pe pagina fiecărui tip de lucrare CADASTRU TOPOGRAFIEMapexpert Solutions execută lucrări în afara județului Bistrița-Năsăud care nu se depun la OCPI, spre exemplu: ridicări topografice, trasare/înţăruşare imobile, profile longitudinale/transversale, modele 3d ale terenului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor.

Contact

S.C. MAPEXPERT SOLUTIONS S.R.L.
Comuna Șieu, Str. Școlii nr.19
Județul Bistrița-Năsăud
+40760-428-969
Loading...